© PARA 2019

Rodinné Právo

V rámci rodinného práva poskytujeme poradenstvo najmä v nasledovných oblastiach:

  • rozvod manželstva
  • vyporiadanie, zúženie a rozšírenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • úprava práv a povinností k maloletým
  • konanie o nariadenie neodkladného opatrenia
  • obmedzenie, pozbavenie a pozastavenie výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým
  • priznanie, zvýšenie, zníženie, zrušenie vyživovacej povinnosti
  • paternitné spory
  • návrhy rodičovských dohôd